วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เล่มที่ 75

วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เล่มที่ 75

Pride of Doctor Vatcharee Author – ยสนันท์ จันทรเวคิน Key words – บทบรรณาธิการ Download Original Article
An uncommon extrafollicular adenomatoid odontogenic tumor in interradicular area: a case report Author – ณัฏฐา ชุมสุพรรณวารี Key words – เนื้องอกอะดีโนมาตอยด์โอดอนโทเจนิก, เนื้องอกเหตุกำาเนิดฟัน, เอ็กซ์ตราฟอลลิคูลาร์ Download Original Article