คณะกรรมการ

คณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี พ.ศ. 2565-2568

Board of Directors 2022-2025

ผศ.นพ.ทพ.ดร.สุทิน จินาพรธรรม 

Suthin Jinaporntham, D.D.S., M.D., Dr.med.

นายกสมาคมฯ

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ผศ.นพ.ทพ.ดร.บวร คลองน้อย 

Boworn Klongnoi, D.D.S., M.D., Dr.med., Dr.med. Dent. 

นายกสำรอง

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

ผศ.(พิเศษ)ทพญ.พัชรี  กัมพลานนท์

Patcharee Kumplanont, D.D.S.

ที่ปรึกษา

-

รศ.ดร.นพ.ทพ.สิทธิชัย ทัดศรี

Sittichai Tudsri, D.D.S., M.D., Dr.med. 

 ที่ปรึกษา

สำนักอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

พล.ต.ท.ทพ.พิมล บำรุง 

Pimol Bamroong, D.D.S.

ที่ปรึกษา

งานทันตกรรม โรงพยาบาลตำรวจ  

ศ.คลินิก ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ 

Sirichai Kiattavorncharoen, D.D.S., M.D., Dr.med. 

ที่ปรึกษา

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

ศ.นพ.ทพ.ธงชัย นันทนรานนท์

Thongchai Nuntanaranont, D.D.S., M.D., M.Sc. 

ที่ปรึกษา

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

พล.ต.ต.หญิง ทพญ.วสุ เทพชาตรี

Vasu Thepjatri, D.D.S.

กรรมการและเลขาธิการ

งานทันตกรรม โรงพยาบาลตำรวจ  

อ.นพ.ทพ.นิพนธ์  คล้ายอ่อน

Niphon Klai-on, D.D.S., M.D.

กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อ.ทพญ.สุขกาญจน์  เต็มคำขวัญ

Sukkarn Themkumkwun, D.D.S.

กรรมการและเหรัญญิก

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.นพ.ทพ.เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ

Kiatanant Boonsiriseth, M.D.,D.D.S. 

กรรมการและประธานฝ่ายวิชาการ

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

ผศ.ทพ.สมยศ ลือเวศย์วณิช 

Somyot Lueveswanij, D.D.S., MDS., FRACDS. 

กรรมการและประธานฝ่ายการศึกษาและวิจัย

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยา  

ทพ.กัลย์  จันทรนิยม

Kun Chantaraniyom, D.D.S. 

กรรมการและประธานโครงการพิเศษ

กลุ่มงานทันตกรรม  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ผศ.ทพญ.ณฤษพร ชัยประกิจ 

Narissaporn Chaiprakit, D.D.S. 

กรรมการและประชาสัมพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

ผศ.ทพ.ดร.ยสนันท์ จันทรเวคิน 

Yosananda Chantravekin, D.D.S., Ph.D. 

กรรมการและสาราณียกร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

ทพญ.จิตรลดา บำรุงกิจเจริญ 

Chitlada Bumrungkitjaroen, D.D.S. 

กรรมการและนายทะเบียน

ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว  

ผศ.ทพ.ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์ 

Siripong Sittisomwong, D.D.S. 

กรรมการและวิเทศสัมพันธ์

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ทพญ.วรวรรณ คุโณทัย

Worawan Kunotai, D.D.S. 

กรรมการและสารสนเทศ

กลุ่มงานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลชลบุรี  

อ.ทพญ.กาญจนา สิงขโรทัย 

Kanjana Singkharotai, D.D.S. 

กรรมการกลาง

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  

ผศ.ทพ.ชนธีร์ ชิณเครือ 

Chonatee Chinkrua, D.D.S., B.Ed. 

กรรมการกลาง

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ผศ.นพ.ทพ.ดร.ชาญชาย วงศ์ชื่นสุนทร 

Chanchai Wongchuensoontorn, D.D.S., M.D., Dr.med. 

กรรมการกลาง

ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ทพ.ธนะศักดิ์ เชงสันติสุข 

Thanasak Chengsuntisuk, D.D.S. 

กรรมการกลาง

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น  

ทพ.ธงชาติ  ศิริพันธ์

Thongchart Siripan, D.D.S.

กรรมการกลาง

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่

รศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ

Atiphan Pimkhaokham, D.D.S., M.P.A., Ph.D. 

กรรมการกลาง

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย