คณะกรรมการ

คณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี พ.ศ.2562-2565

Board of Directors 2019-2022

 

รศ.นพ.ทพ.ธงชัย นันทนรานนท์  Thongchai Nuntanaranont, D.D.S., M.D., M.Sc.  นายกสมาคมฯ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
อ.นพ.ทพ.ดร.สุทิน จินาพรธรรม  Suthin Jinaporntham, D.D.S., M.D., Dr.med. นายกสำรอง
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พล.ต.ต.ทพ.พิมล บำรุง  Pimol Bamroong, D.D.S. ที่ปรึกษา
งานทันตกรรม โรงพยาบาลตำรวจ  
ผศ.(พิเศษ)ทพ.ไพศาล กังวลกิจ  Paisan Kangvonkit, B.Sc., D.D.S., M.S.   ที่ปรึกษา
กลุ่มงานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลชลบุรี  
รศ.ดร.นพ.ทพ.สิทธิชัย ทัดศรี Sittichai Tudsri, D.D.S., M.D., Dr.med.  ที่ปรึกษา
สำนักอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  Sirichai Kiattavorncharoen, D.D.S., M.D., Dr.med.  ที่ปรึกษา
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
Professor Nabil Samman  Nabil Samman, D.D.S., M.D., FDSRCS., FRCS.  ที่ปรึกษา
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University  
ผศ.ทพ.สมยศ ลือเวศย์วณิช  Somyot Lueveswanij, D.D.S., MDS., FRACDS.  กรรมการและเลขาธิการ
ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยา  
ทญ.วริศรา อุยยามวงศ์ Warisara Ouyyamwong, D.D.S., M.Sc.  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
อ.ทพญ.ดร.ภัคสินี กมลรัตนกุล  Paksinee Kamolratanakul, D.D.S., Ph.D.  กรรมการและเหรัญญิก
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ผศ.นพ.ทพ.เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ Kiatanant Boonsiriseth, M.D.,D.D.S.  กรรมการและประธานฝ่ายวิชาการ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
ผศ.นพ.ทพ.ดร.บวร คลองน้อย  Boworn Klongnoi, D.D.S., M.D., Dr.med., Dr.med. Dent.  กรรมการและประธานฝ่ายการศึกษาและวิจัย
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
พ.อ.บริบูรณ์ นาวาเจริญ  Boriboon Navacharoen, D.D.S.  กรรมการและประธานโครงการพิเศษ
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
ผศ.ทพญ.ณฤษพร ชัยประกิจ  Narissaporn Chaiprakit, D.D.S.  กรรมการและประชาสัมพันธ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
ผศ.ทพ.ดร.ยสนันท์ จันทรเวคิน  Yosananda Chantravekin, D.D.S., Ph.D.  กรรมการและสาราณียกร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
ทพญ.จิตรลดา บำรุงกิจเจริญ  Chitlada Bumrungkitjaroen, D.D.S.  กรรมการและนายทะเบียน
ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว  
ผศ.ทพ.ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์  Siripong Sittisomwong, D.D.S.  กรรมการและวิเทศสัมพันธ์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ทพญ.วรวรรณ คุโณทัย Worawan Kunotai, D.D.S.  กรรมการและสารสนเทศ
กลุ่มงานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลชลบุรี  
อ.ทพญ.กาญจนา สิงขโรทัย  Kanjana Singkharotai, D.D.S.  กรรมการกลาง
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  
อ.ทพ.ชนธีร์ ชิณเครือ  Chonatee Chinkrua, D.D.S., B.Ed.  กรรมการกลาง
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ทพ.ชัยฤกษ์ จุฑากิตติ  Chailerk Juthakitti, D.D.S.  กรรมการกลาง
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลตรัง  
ผศ.นพ.ทพ.ดร.ชาญชาย วงศ์ชื่นสุนทร  Chanchai Wongchuensoontorn, D.D.S., M.D., Dr.med.  กรรมการกลาง
ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ทพ.ธนะศักดิ์ เชงสันติสุข  Thanasak Chengsuntisuk, D.D.S.  กรรมการกลาง
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น  
พ.ต.อ.หญิงวสุ เทพชาตรี Vasu Thepjatri, D.D.S. กรรมการกลาง
งานทันตกรรม โรงพยาบาลตำรวจ  
รศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ Atiphan Pimkhaokham, D.D.S., M.P.A., Ph.D.  กรรมการกลาง
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย