รายการวารสารย้อนหลังเล่ม 1-67


วัตถุประสงค์และขอบเขต (AIM & SCOPE) ของวารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

               วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ตีพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ คือนิพนธ์ต้นฉบับ (original article) รายงานผู้ป่วย (case report) บทความฟื้นวิชา (refresher article) บทความปริทัศน์ (review article)  บทความพิเศษหรือบทความจากการประชุม  ปกิณกะ บทบรรณาธิการ จดหมายถึงบรรณาธิการ บทความประเภทอื่นที่เหมาะสม  โดยอยู่ในขอบเขตสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  รวมถึงสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เวชศาสตร์ช่องปาก พยาธิวิทยาช่องปาก รังสีวิทยาช่องปากและกระดูกขากรรไกรชีววิทยาช่องปาก ฯลฯ และตีพิมพ์ข่าวสารจากสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ข้อมูลบทความในวารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

รายชื่อบทความย้อนหลังพร้อมชื่อผู้นิพนธ์ (ฉบับที่ 51-67)

ข้อกำหนดของการส่งบทความวารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (ผ่านระบบ TU-OSS)

วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ตีพิมพ์บทความนิพนธ์ต้นฉบับ รายงานผู้ป่วย บทความปริทัศน์ บทความฟื้นวิชา ปกิณกะ และบทความพิเศษในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล รวมทั้งสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เวชศาสตร์ช่องปาก พยาธิวิทยาช่องปาก รังสีวิทยาช่องปากและกระดูกขากรรไกร ชีววิทยาช่องปาก ฯลฯ โดยส่งต้นฉบับออนไลน์ผ่านระบบ TUOSS โดยแจ้งชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ของผู้นิพนธ์ที่บรรณาธิการสามารถติดต่อได้เข้าไปในระบบ

บทความวิชาการทุกบทความจะถูกส่งไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ เป็นแบบ double blinded อย่างน้อย 3 ท่าน จากนั้นกองบรรณาธิการจะรวบรวมความเห็นและส่งกลับไปยังผู้นิพนธ์เพื่อพิจารณาแก้ไข

วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 ในเดือนมิถุนายน และฉบับที่ 2 ในเดือนธันวาคม

ส่งบทความวารสารศัลยศาสตร์ช่องปากคลิกที่นี่

วารสารทั้งหมด

เล่มที่ 1-10 (ไฟล์ PDF)  << click here >> 

เล่มที่ 11-20 (ไฟล์ PDF)  << click here >>

เล่มที่ 21-30 (ไฟล์ PDF)  << click here >>

เล่มที่ 31-40 (ไฟล์ PDF)  << click here >>

เล่มที่ 41-50 (ไฟล์ PDF)  << click here >>

เล่มที่ 51-60 (ไฟล์ PDF)  << click here >>

เล่มที่ 61-67 (ไฟล์ PDF)  << click here >>

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Our Address

thaiaoms@gmail.com

Our Mailbox

0-2218-8581

Our Phone