วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เล่มที่ 70

วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เล่มที่ 70

ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2563

Applications of concentrated growth factor (CGF) to enhance osteogenesis in dentistry: report of 4 cases Author – ทองนารถ คำใจ,จิรวัฒน์ อรุณากูร,หัฏฐพณ คำใจ Key words – การเกิดใหม่ของเนื้อเยื่อ,คอนเซ็นเทรตเต็ดโกรทแฟกเตอร์ Download Original Article
Dog bite wound with complex repair: report of 3 cases Author – วรรณพร ศิริวัฒนชาติ Key words – แผลสุนัขกัด,แผลที่ใบหน้า,แผลเนื้อเยื่ออ่อนขาดหลุดจากสุนัขกัด,การซ่อมแซมแผลที่มีความซับซ้อน Download Original Article
Stress and burnout in Thai oral and maxillofacial surgery residents Author – ฐัชญา แตงอุทัย,เกศกัญญา สัพพะเลข,นันทิกา ทวิชาชาติ,ผกาภรณ์ พันธุวดี พิศาลธุรกิจ,อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ,ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ Key words – ความเครียด,ความเครียดจากการทำงาน,ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล,ภาวะเหนื่อยล้า,ทันตแพทย์ประจำบ้าน Download Original Article
The accuracy between measurement of Demirjian method and Gleiser and Hunt method modified by Kçhler to test chronological age of 18 years old in Thai population Author – สุรีย์ภา ว่องวณัฐพงศ์,วรวรรณ คุโณทัย,จริยา พรสุมาลี Key words – การประเมินอายุฟัน,วิธีดีเมอร์เจียน,วิธีกลีเซอร์และฮันท์ปรับปรุงโดยโคห์เลอร์,ฟันกรามล่างซี่ที่สาม Download Original Article
An analysis of orbital floor angulation in 200 Thai people Author – สราพร คูห์ศรีวินิจ,วรวรรณ คุโณทัย Key words – กายวิภาคศาสตร์,พื้นกระบอกตา,มุมพื้นกระบอกตา,ประชากรไทย Download Original Article
Necessity of postoperative amoxicillin prescription after incision and drain of vestibular space caused from odontogenic infection: a double-blind, randomized controlled trial study Author – วสิษฐ์พล ว่องวีรกิจ,สุรชัย อภินวถาวรกุล Key words – การติดเชื้อในช่องพังผืดเวสติบูลาร์,การติดเชื้อจากฟัน,การให้ยาต้านจุลชีพ Download Original Article