วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เล่มที่ 68

วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เล่มที่ 68

ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2562

Perception and recognition of oral and maxillofacial surgery in Thailand Author – อธิพงศ์ วงษ์อยู่น้อย,สิทธิชัย ตันติภาสวศิน Key words – การรับรู้ ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล Download Original Article
Comparison of masticatory function in patients with mandibular prognathism receiving orthognathic surgery using two different fixation materials Author – พฤฒิ สันติภาพ,สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ,เกศกัญญา สัพพะเลข,ปาหนัน ศาสตรวาหา,บุศนา คะบุศย์,ภัคสินี กมลรัตนกุล,ธันชุดา สำเภาเงิน,ขนิษฐ์ ธเนศวร,วรภัทร ตราชู,อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ Key words – ประสิทธิภาพการบดเคี้ยว,แผ่นดามกระดูกและสกรูชนิดละลายได้ ขากรรไกรล่างยื่น Download Original Article
Changes of the pharyngeal airway space (PAS) after bilateral sagittal split ramus osteotomy (BSSRO) setback in skeletal class III deformity Author – นิพนธ์ คล้ายอ่อน,สุภาพร คงสมบูรณ์,เสาวลักษณ์ ลิ้มมณฑล,วิลาวัลย์ วีระอาชากุล Key words – ช่องทางเดินหายใจส่วนคอหอย,ความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรชนิดที่ 3,ศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกร บีเอส เอสอาร์โอ Download Original Article
Temporal space infection in Hatyai Hospital: a 10-year retrospective study Author – ปวีร์ กาวิละ,อธิภัทร กาลเนาวกุล Key words – การติดเชื้อ,ช่องพังผืดเทมโพรัล Download Original Article
A retrospective study of ameloblastoma in Faculty of Dentistry, Khon Kaen University Author – สุดาทิพย์ แสงปัญหา,ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์ Key words – อะเมโลบลาสโทมา,ลักษณะทางคลินิก,ภาพรังสี,จุลพยาธิวิทยา,การรักษา Download Original Article
Inflammatory responses in Porphyromonas gingivalis lipopolysaccharide activated MCF-7 breast cancer cells Author – กมลพรรณ ภักดี,กุสุมาวดี อุทิศพันธ์,สิทธิชัย ขุนทองแก้ว Key words – โรคปริทันต์อักเสบ,มะเร็งเต้านม,การพัฒนาของรอยโรคมะเร็ง Download Original Article
Factors relating to the outcomes of orthognathic surgery in dentofacial deformity patient Author – ธนาภรณ์ ต่อศรีเจริญ,วรวรรณ คุโณทัย Key words – ศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกร,ความพึงพอใจ,สภาพวิรูปของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า Download Original Article
The relationship between oral and maxillofacial trauma and traumatic brain injury: a retrospective case-control study Author – ธีรวัต ผายป้องนา,ธนะศักดิ์ เชงสันติสุข,สุวิทย์ สิงห์ศร,ณัฐพงศ์ ธรรมภักดี Key words – การบาดเจ็บบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้า,การบาดเจ็บที่ศีรษะ,การศึกษาย้อนหลัง Download Original Article