ประวัติความเป็นมา

ศ.นพ.ทพ.เชื้อโชติ หังสสูต
บิดาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย
 
ร.ศ. นพ. ทพ. ธงชัย นันทนรานนท์
นายกสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 

สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก่อตั้งและริเริ่มดำเนินการครั้งแรกโดย ศ.นพ.ทพ.เชื้อโชติ หังสสูต บิดาของวงการศัลยแพทย์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย เป็นชมรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วิทยาการและบริการการรักษาด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โดยเริ่มแรกนั้นได้มีคณะกรรมการชั่วคราวจากผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 

1. นพ. ทพ. เชื้อโชติ หังสสูต
2. ทญ. ภูษณี ณ ถลาง
3. ทญ สุภา โรจนวุฒนนท์
4. ทพ. วิโรจน์ กุลติยะรัตนะ
5. ทพ. วีระศักดิ์ ไพรัชเวทย์
6. ทพ. ประสาน ตั้งจาตุรนต์รัศมี 

ทั้งยังได้สนองพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในราชการส่วนพระองค์ และในโครงการตามพระราชดำริต่างๆ

ต่อมาทางชมรมได้มีมติให้เปลี่ยนเป็นสมาคม ตั้งแต่ปีพ.ศ.2533 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้เล็ง เห็นถึงความสำคัญของปัญหาทางทันตกรรมของผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ขาดความเข้าใจในการรักษาสุขภาพช่องปาก รวมทั้งการพัฒนาด้านวิชาการให้กับทันตแพทย์ในชนบทให้ได้รับความรู้ถึงวิทยาการความก้าวหน้าทางเทคนิคการแพทย์เพื่อให้การรักษาแก่ผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานให้ความร่วมมือระหว่างสมาชิกสมาคมฯหรือสมาคมอื่นๆทั้งในและนอกประเทศ สมาคมฯจึงได้ขอพระราชทานและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากฯ อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา