IMG-LOGO

สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน้าหลัก / แสดงรายการคำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย
IMG

แสดงรายการข้อมูลคำถามที่พบบ่อย

เป็นงานแขนงหนึ่ง ของวิชาชีพทันตแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรค การบาดเจ็บและ ความผิดปกติ ต่าง ๆ ของระบบบดเคี้ยวอาหาร และการทำหน้าที่ ของอวัยวะ ภายในช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า ที่มีสาเหตุจากโรคฟัน เช่นการติดเชื้อรุนแรง กระดูกขากรรไกร ยื่นยาว สั้น หรือเบี้ยว การปลูกฟัน การผ่าตัด ฝังรากฟันเทียม การรักษาถุงน้ำ หรือเนื้องอก บริเวณช่องปาก การรักษา กระดูกขา กรรไกรแตกหัก รวมถึงการผ่าตัด เตรียมสภาพช่องปาก เพื่อการใส่ ฟันปลอม ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขานี้ จะต้องผ่านการฝึกอบรม เฉพาะทาง เป็นระยะ เวลา 3-4 ปี หลังจาก จบการศึกษา ในหลักสูตร ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มพูนความรู้ ทางด้านอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ และวิสัญญี วิทยา จนกระทั่งได้สอบ ขึ้นทะเบียนวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล ซึ่งรับรองโดยทันตแพทยสภา

สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์ ได้ก่อตั้ง และริเริ่มดำเนินการ ครั้งแรกโดยศ.นพ.ทพ.เชื้อโชติ หังสสูต บิดาของวงการ ศัลยแพทย์ ช่องปากและ แม็กซิลโลเฟเชียล แห่งประเทศไทย เป็นชมรมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2521 เพื่อส่งเสริมและ เผยแพร่วิทยาการด้าน ศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และบริการการรักษาทางด้าน ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล ให้กับประชาชน ในท้องถิ่นทุรกันดาร เพื่อประโยชน์ ของประเทศชาติ 

Subscribe Newsletter.

Get e-mail updates about our latest News.