วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เล่มที่ 74

วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เล่มที่ 74

credit
Author : สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ Key words : credit Download Original Article
Life of editor-in-chief
Author : ยสนันท์ จันทรเวคิน Key words : บทบรรณาธิการ, Editorial Download Original Article
Articaine buccal infiltration for pulpal anesthesia in lower first molars and second molars: a cross-over designed clinical study
Author : จิรัฐิติกาล อินนุพัฒน์, ณัฎฐณิชา ฐิติสัจจะวงศ์, ณัฐภัทร อร่ามรุ่ง, รัชฎา ฉายจิต, สุภาพร คงสมบูรณ์, เสาวลักษณ์ ลิ้มมณฑล Key words : การฉีดยาชาวิธีการแทรกซึมเฉพาะที่ทางด้านแก้ม, ยาชาอาร์ติเคน, การชาอย่างสมบูรณ์ของเนื้อเยื่อใน, ฟันกรามล่าง ซี่ที่ 2, การชาของริมฝีปากล่างและคาง Download Original Article
Reliability and validity of Orthognathic Quality of Life Questionnaire (OQLQ): Thai version
Author : สิริภัทรา พัชนี, ณฤษพร ชัยประกิจ Key words : แบบประเมิน, คุณภาพชีวิต, การผ่าตัดกระดูกขากรรไกรและใบหน้า, โอคิวแอลคิว Download Original Article
Infection rate and risk factors of surgical site infection following orthognathic surgery: a retrospective study
Author : วุฑฒิกา สถิตวิบูรณ์, วรวรรณ คุโณทัย Key words : การผ่าตัดกระดูกขากรรไกร, การติดเชื้อ Download Original Article
incidence and factors that influenced the recovery time of inferior alveolar nerve after bilateral sagittal split ramus osteotomy (BSSRO) with mandibular setback
Author : อนิรุทธ์ ศรีสกุล, ศุกลรัตน์ อิงชาติเจริญ, วรวรรณ คุโณทัย Key words : การเปลี่ยนแปลงการรับความรู้สึกของเส้นประสาท, เส้นประสาทอินฟีเรียร์อัลวีโอลาร์, การผ่าตัดด้วยวิธีบีเอสเอสอาร์โอ Download Original Article
Correlation between the panoramic radiographic signs of mandibular third molar with inferior alveolar canal and the paresthesia after mandibular third molar surgery: a retrospective study
Author : สุดารัตน์ ปัตวงษ์, สุวดี โฆษิตบวรชัย, เสาวลักษณ์ ลิ้มมณฑล Key words : ลักษณะทางภาพรังสี, คลองเส้นประสาทอินฟีเรียร์อัลวีโอลาร์, การผ่าตัดฟันกรามล่างซี่ที่ 3, อาการชา Download Original Article
Age-related changes of mandibular foramen position: a cone-beam computed tomography study
Author : ฐิติพร กังวานณรงค์กุล, อณัตชัย สินสวัสดิ์, อธิวัตน์ ลิขิตภูมิสถิตย์, ณัชชา พรมีไชย, ธมลวรรณ จิรขจรจริตกุล, ชญานนท์ เหลืองดิลก Key words : สันเว้าโคโรนอยด์ รูขากรรไกรล่าง Download Original Article
Comparison of shape and location of mandibular lingula in Thai patients with skeletal class II and III deformity: cone-beam computed tomographic findings
Author : ศุกริภรณ์ เทียมมณีเนตร, คณิน อรุณากูร, วรางคณา วีระวานิช Key words : ลิงกูลา, ไทย, ศัลยกรรมจัดกระดูก, การผ่าตัดแบ่งกระดูกขากรรไกรล่างส่วนท้ายฟันกราม, ภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ลำารังสีรูปกรวย Download Original Article
Abstract : Maxillofacial deformities & reconstructive surgery: existing the best, delivering the future
Author : สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ Key words : บทคัดย่อ,Abstract Download Original Article
News & Announcement
Author : สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ Key words : ข่าวสารจากสมาคม,News & Announcement Download Original Article