วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เล่มที่ 69

วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เล่มที่ 69

ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2563

Long-standing temporomandibular joint dislocation in patient with Parkinson’s disease: a case report Author – พรวิทย์ ประภาอนันตชัย Key words – ข้อต่อขากรรไกรเคลื่อนค้าง,โรคพาร์กินสัน,การตัดปุ่มกระดูกหน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกร,การตัดคอนดายล์ออก Download Original Article
Split thickness skin graft for the management of traumatic soft tissue avulsion: a case report Author – Anusha Kollu Rajashekar G Sudhir R Key words – เนื้อเยื่ออ่อนขาดหลุด,การปลูกถ่ายผิวหนังแบบความหนาบางส่วน Download Original Article
Change of labial bone thickness in augmented corticotomy assisted orthodontics combined with concentrated growth factor (CGF): a cone-beam computed tomography study Author – หัฏฐพณ คำใจ,บุญศิวา ซูซูกิ,เอดวาร์ดโด ยูโก้ ซูซูกิ,ทองนารถ คำใจ Key words – การผ่าตัดกรอกระดูกทึบร่วมกับการปลูกถ่ายกระดูกเพื่อการรักษาทันตกรรมจัดฟัน,ซีจีเอฟ Download Original Article
Effects of deacidifying method on shear bond strength : application to surgically assisted artificial eruption Author – อุดม ว่องไวทองดี,ปาริฉัตร ลิ้มสุววรณ Key words – ฟันคุด,ฟันฝัง,การงอกเทียม,ผ่าตัดดึงฟัน Download Original Article
Outcomes of gauze protection during simple extraction: a pilot study Author – บุศนา คะบุศย์,วรภัทร ตราชู,วิชุดา คงสง,ภัคสินี กมลรัตนกุล,ขนิษฐ์ ธเนศวร,กิติ ศิริวัฒน์,เกศกัญญา สัพพะเลข,ปาหนัน ศาสตรวาหา,พรชัย จันศิษย์ยานนท์,อาทิพันธ์ุ พิมพ์ขาวขำ Key words – ถอนฟัน,ผ้าก๊อซ,สิ่งของหล่นลงคอ Download Original Article