IMG-LOGO

สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน้าหลัก / แสดงรายการวารสารทั้งหมด
วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เล่มที่ 68
IMG

ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2562

การรับรู้และความเข้าใจต่อสาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ในประเทศไทย

Perception and recognition of oral and maxillofacial surgery in Thailand

Author : อธิพงศ์ วงษ์อยู่น้อย,สิทธิชัย ตันติภาสวศิน

Key words : การรับรู้ ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

Download Original Article

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบดเคี้ยวในผู้ป่วยขากรรไกรล่างยื่น ภายหลังได้รับการผ่าตัดร่วมกับการจัดฟันโดยใช้วัสดุดามกระดูก 2 ชนิดที่แตกต่างกัน

Comparison of masticatory function in patients with mandibular prognathism receiving orthognathic surgery using two different fixation materials

Author : พฤฒิ สันติภาพ,สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ,เกศกัญญา สัพพะเลข,ปาหนัน ศาสตรวาหา,บุศนา คะบุศย์,ภัคสินี กมลรัตนกุล,ธันชุดา สำเภาเงิน,ขนิษฐ์ ธเนศวร,วรภัทร ตราชู,อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ

Key words : ประสิทธิภาพการบดเคี้ยว,แผ่นดามกระดูกและสกรูชนิดละลายได้ ขากรรไกรล่างยื่น

Download Original Article

การเปลี่ยนแปลงช่องทางเดินหายใจส่วนคอหอยภายหลังการทำศัลยกรรม จัดกระดูกขากรรไกรแบบบีเอสเอสอาร์โอถอยหลัง ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรชนิดที่ 3

Changes of the pharyngeal airway space (PAS) after bilateral sagittal split ramus osteotomy (BSSRO) setback in skeletal class III deformity

Author : นิพนธ์ คล้ายอ่อน,สุภาพร คงสมบูรณ์,เสาวลักษณ์ ลิ้มมณฑล,วิลาวัลย์ วีระอาชากุล

Key words : ช่องทางเดินหายใจส่วนคอหอย,ความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรชนิดที่ 3,ศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกร บีเอส เอสอาร์โอ

Download Original Article

การติดเชื้อบริเวณช่องพังผืดเทมโพรัลในโรงพยาบาลหาดใหญ่: การศึกษาย้อนหลัง 10 ปี

Temporal space infection in Hatyai Hospital: a 10-year retrospective study

Author : ปวีร์ กาวิละ,อธิภัทร กาลเนาวกุล

Key words : การติดเชื้อ,ช่องพังผืดเทมโพรัล

Download Original Article

การศึกษาย้อนหลังของผู้ป่วยโรคอะเมโลบลาสโทมา ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

A retrospective study of ameloblastoma in Faculty of Dentistry, Khon Kaen University

Author : สุดาทิพย์ แสงปัญหา,ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์

Key words : อะเมโลบลาสโทมา,ลักษณะทางคลินิก,ภาพรังสี,จุลพยาธิวิทยา,การรักษา

Download Original Article

การตอบสนองต่อการอักเสบของเซลล์มะเร็งเต้านมเอ็มซีเอฟเซเวน ที่ถูกกระตุ้นด้วยลิโพพอลิแซ็กคาไรด์จากพอร์ไฟโรโมแนสจิงจิวาลิส

Inflammatory responses in Porphyromonas gingivalis lipopolysaccharide activated MCF-7 breast cancer cells

Author : กมลพรรณ ภักดี,กุสุมาวดี อุทิศพันธ์,สิทธิชัย ขุนทองแก้ว

Key words : โรคปริทันต์อักเสบ,มะเร็งเต้านม,การพัฒนาของรอยโรคมะเร็ง

Download Original Article

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์หลังการทำศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกร ในผู้ป่วยที่มีสภาพวิรูปของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า

Factors relating to the outcomes of orthognathic surgery in dentofacial deformity patient

Author : ธนาภรณ์ ต่อศรีเจริญ,วรวรรณ คุโณทัย

Key words : ศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกร,ความพึงพอใจ,สภาพวิรูปของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า

Download Original Article

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบาดเจ็บบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้า กับการบาดเจ็บที่ศีรษะ: การศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบย้อนหลังจากผลไปหาเหตุ

The relationship between oral and maxillofacial trauma and traumatic brain injury: a retrospective case-control study

Author : ธีรวัต ผายป้องนา,ธนะศักดิ์ เชงสันติสุข,สุวิทย์ สิงห์ศร,ณัฐพงศ์ ธรรมภักดี

Key words : การบาดเจ็บบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้า,การบาดเจ็บที่ศีรษะ,การศึกษาย้อนหลัง

Download Original Article