การประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี Fast & Furious to Successful Implant Surgery

การประชุมวิชาการ

The 6th Asian OMS trainee conference

การประชุมวิชาการ

งานประชุมสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 1/2566

การประชุมวิชาการ

งานประชุมสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2/2565 Implant Surgery, let’s do it like the experts

การประชุมวิชาการ

งานประชุมสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 1/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ทำความรู้จัก หมอแม็กซิลโล (Maxillofacial Surgeon)

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Our Address

thaiaoms@gmail.com

Our Mailbox

0-2218-8581

Our Phone