รายละเอียดวารสารศัลย์ฯ

วัตถุประสงค์และขอบเขต (AIM & SCOPE) ของวารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

รายละเอียดวารสารศัลย์ฯ

ใบสมัครวารสาร

รายละเอียดวารสารศัลย์ฯ

ที่ปรึกษาและกองบรรณาธิการ

รายละเอียดวารสารศัลย์ฯ

ข้อมูลบทความในวารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

รายละเอียดวารสารศัลย์ฯ

ข้อกำหนดของการส่งบทความวารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (ผ่านระบบ TU-OSS)

รายละเอียดวารสารศัลย์ฯ

ข้อกำหนดด้านจริยธรรมของวารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

รายละเอียดวารสารศัลย์ฯ

คำแนะนำสำหรับผู้ส่งบทความ พร้อมตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง

รายละเอียดวารสารศัลย์ฯ

วารสารทั้งหมด

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Our Address

thaiaoms@gmail.com

Our Mailbox

0-2218-8581

Our Phone