ใบสมัครนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2554

กรอกแบบฟอร์มสมัคร ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ ใน การประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2554 ระหว่างวันที่  2-4  พฤษภาคม  2554  ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา  จ.เพชรบุรี ผ่านทาง internet กด ที่นี่ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้าถัดไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ผู้สมัคร/ผู้สมัครบรรยายร่วมต้องเป็นสมาชิกของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และหรือสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลฯ
 2. ผู้สมัคร/ผู้สมัครบรรยายร่วมต้องลงทะเบียนการประชุมตลอดรายการ

บทคัดย่อ

 1. ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ทั้งหมด ตั้งแต่ชื่อนักศึกษา ทันตแพทย์ประจำบ้าน อาจารย์ และสถาบัน/ที่ทำงาน (ให้ใส่เครื่องหมาย * หลังชื่อผู้นำเสนอผลงาน)
 2. บทคัดย่ออาจเขียนเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้  แต่ต้องเขียนให้เหมือนกันทั้งบทความ
 3. หากเป็นรายงานวิจัย ให้ทำเป็น structural abstract ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ (Objectives), วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ (Materials & Methods), ผล (Results) และอภิปราย (Discussion) โดยกำหนดให้เขียนไม่เกิน 300 คำ
 4. หากเป็นรายงานผู้ป่วย อาจทำเป็นรูปแบบบรรยายได้ แต่ต้องประกอบด้วย Introduction, Case description และ Discussion โดยกำหนดให้เขียนได้ไม่เกิน 300 คำเช่นกัน
 5. รูปแบบอักษรเป็น Angsana New ขนาด 16 point  ระยะขอบซ้าย-ขวา 1 นิ้ว

บทคัดย่อให้ส่งที่ คุณปิยะฉัตร ภายในวันที่ 19 เมษายน 2554  หากพ้นกำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาให้นำเสนอในการประชุม

การนำเสนอผลงาน 
การนำเสนอปากเปล่า

 1. การบรรยายให้เวลา 12 นาที และตอบคำถามจากผู้ฟัง 3 นาที ฝ่ายวิชาการมีสิทธิในการลดหรือเพิ่มเวลาได้โดยจะแจ้งให้ทราบเมื่อเรื่องผ่านการพิจารณาแล้ว
 2. ใช้สื่อในการบรรยายโดย  LCD Projector
 3. ให้มอบไฟล์ข้อมูลแก่ฝ่ายวิชาการภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 เพื่อเตรียมข้อมูลบันทึกลงในคอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนอต่อไป

การนำเสนอโปสเตอร์

 1. ขนาด กว้าง  75 ซม. x ยาว 100 ซม.                                      3.  นำเสนอผลงานในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เวลา 12.30 น.
 2. ให้ติดโปสเตอร์ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2554

กรุณาส่งบทคัดย่อถึง       คุณปิยะฉัตร  เพียรชอบธรรม  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.