แบบฟอร์มใบสมัครเข้าบรรยายในการประชุมวิชาการ 1/2555

แบบฟอร์มใบสมัครเข้าบรรยายในการประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2555

ระหว่างวันที่  2-4  พฤษภาคม  2555 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 

กรุณาส่งใบแบบฟอร์มใบสมัครและบทคัดย่อถึง คุณปิยะฉัตร เพียรชอบธรรม Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันที่ 27 มี.ค. 55

 

กดที่นี่เพื่อ download

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน Original article

 

1ความน่าสนใจ                                             10  คะแนน

 

2ประโยชน์ของการนำไปใช้                         10  คะแนน

 

3ความสมบูรณ์ของเนื้อหา                            50  คะแนน

-  Introduction/ review article / rationale

-  Material & methods / statistics

-  Results/discussion

4การรักษาเวลา                                             10  คะแนน

5ตอบข้อซักถาม                                            20  คะแนน

 

เกณฑ์การให้คะแนน Case report

1ความน่าสนใจ                                             10  คะแนน

2ประโยชน์ของการนำไปใช้                        10  คะแนน

3ความสมบูรณ์ของเนื้อหา                            50  คะแนน

-  Introduction / review article

-  Document completeness

* History

*  Clinical Picture

*  X-ray / Histology

4การรักษาเวลา                                             10  คะแนน

5ตอบข้อซักถาม                                            20  คะแนน

 

เกณฑ์การให้คะแนน  Poster

1ความน่าสนใจ                                     10  คะแนน

2ประโยชน์ของการนำไปใช้                 10  คะแนน

3ความสมบูรณ์ของเนื้อหา                    50  คะแนน

4การรักษาเวลา                                     10  คะแนน

5ตอบข้อซักถาม                                   20  คะแนน