วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

" วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ตีพิมพ์บทความนิพนธ์ต้นฉบับรายงานผู้ป่วย บทความปริทรรศน์บทความฟื้นวิชา และบทความพิเศษในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล รวมทั้งสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น เวชศาสตร์ช่องปาก พยาธิวิทยาช่องปาก รังสีวิทยาช่องปากและกระดูกขากรรไกรชีววิทยาช่องปาก ฯลฯ "

 

รายชื่อบทความย้อนหลัง (http://dl.dropbox.com/u/51024745/articlename4954.pdf)

รายนามกองบรรณาธิการ (http://dl.dropbox.com/u/51024745/editorname.pdf)