บทความพิเศษ : นิพนธ์ต้นฉบับ Original Article

เรื่อง     คุณภาพการบันทึกเวชระเบียนและการให้รหัสทางทันตกรรม

           Qualities of dental chart recording and coding

โดย     ยสนันท์ จันทรเวคิน ท.บ. Yosananda Chantravekin D.D.S.

ตีพิมพ์  วารารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ปีที่ 27 หน้า 95-103, พ.ศ.2556

            วารารสารเล่ม 56 (ปักษ์หลังปี 2556)

 

ดาวน์โหลด Click >> https://www.dropbox.com/s/qbagkddd2ur4bo2/qualities-PDF.pdf