แบบสอบถาม เรื่องปรับปรุงหลักสูตรจาก 3ปี เป็น 4ปี

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ที่มีต่อหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรกลางของราชวิทยาลัย

กดที่นี่เพื่อ Download แบบสอบถาม


เมื่อตอบแบบสอบถามแล้ว ส่ง Fax กลับมาที่ (02)218-8581

ความคิดเห็นของทุกท่านมีความสำคัญต่อการปรับปรุงหลักสูตร .. ขอบคุณค่ะ

 

Share