รายนามนายกสมาคมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
 รายนาม นายกสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วาระ 2 ปี

2532 รศ.ทพญ.เข็มทอง สว่างศิลป์
2533-2535 ศ.ทพ.นพ.เชื้อโชติ หังสสูต
2536-2537 ศ.ทพ.นพ.เชื้อโชติ หังสสูต
2538-2539 รศ.ทพ.นพ.สิทธิชัย ทัดศรี
2540-2541 ผศ.(พิเศษ)ทพ.ไพศาล กังวลกิจ
2542-2543 รศ.ทพ.นพ.สิทธิชัย ทัดศรี
2544-2545 ผศ.ทพญ. วัชรี จังศิริวัฒนธำรง
 
ขั้นตอนสมาชิก
 
• สมาชิกภาพ ค่าลงทะเบียนและสิทธิหน้าที่
• กรรมการชุดปัจจุบัน
• นายกสมาคมในอดีตจนถึงปัจจุบัน
• แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

............................................................................................

วาระ 3 ปี

 

2546-2548

ผศ.(พิเศษ)ทพ.ไพศาล กังวลกิจ

2549-2551

ผศ.ทพญ.ดร.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร

2552-2555

พ.ต.อ.พิมล บำรุง

2556-2559

ผศ.ทพ.นพ.ดร.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ

2559-2562

พ.ต.อ.พิมล บำรุง

2562-2565

รศ.นพ.ทพ.ธงชัย  นันทนรานนท์