คณะกรรมการอำนวยการสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล วาระปี พ.ศ. 2559 - 2562

 

 

 

 

 

พ.ต.อ.พิมล  บำรุง 

นายกสมาคมฯ วาระปี พ.ศ. 2559 - 2562

 

รายนามคณะที่ปรึกษา

ลำดับ

รายชื่อ

ตำแหน่ง

1

รศ.ดร.นพ.ทพ.สิทธิชัย  ทัดศรี

รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษา

2

พ.ต.อ.หญิง โสภา ทัดศรี

งานทันตกรรม โรงพยาบาลตำารวจ

ที่ปรึกษา

3

ผศ.(พิเศษ)ทพ.ไพศาล  กังวลกิจ

งานทันตกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 

ที่ปรึกษา

4

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ดร.ทพญ.ธีรลักษณ์  สุทธเสถียร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ปรึกษา

5

รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ปรึกษา

 

 

รายนามคณะกรรมการอำนวยการ

ลำดับ

รายชื่อ

ตำแหน่ง

1

พ.ต.อ.พิมล  บำรุง

งานทันตกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

นายกสมาคม

2

รศ.นพ.ทพ.ธงชัย  นันทนรานนท์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายกสำรอง

3

อ.ทพญ.กาญจนา  สิงขโรทัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

เลขาธิการ

4

พ.ต.อ.หญิง วสุ  เทพชาตรี

งานทันตกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

5

อ.ดร.ทพญ.ภัคสินี  กมลรัตนกุล

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เหรัญญิก

6

อ.นพ.ทพ.จุมภฎ  อิทธิชัยศรี

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประธานฝ่ายวิชาการ

7

อ.ดร.นพ.ทพ.ชาญชาย  วงศ์ชื่นสุนทร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประธานฝ่ายการศึกษาและวิจัย

8

พ.อ.บริบูรณ์  นาวาเจริญ

งานทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ประธานโครงการพิเศษ

9

อ.ทพ.พฤทธิ์  ชิวปรีชา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชาสัมพันธ์

10

ผศ.ดร.ทพ.ยสนันท์  จันทรเวคิน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สาราณียกร

11

ทพญ.จิตรลดา  บำรุงกิจเจริญ

ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว

นายทะเบียน

12

อ.ทพ.สมชาติ  เราเจริญพร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สารสนเทศ

13

ผศ.ทพ.สมยศ  ลือเวศย์วณิช

แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยา

กรรมการกลาง

14

ผศ.นพ.ทพ.เกียรติอนันต์  บุญศิริเศรษฐ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการกลาง

15

ทพญ.วรวรรณ  คุโณทัย

งานทันตกรรม โรงพยาบาลชลบุรี

กรรมการกลาง

16

ผศ.ทพญ.ณฤษพร  ชัยประกิจ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

กรรมการกลาง

17

ทพญ.จริญดา  ไทยแสงสง่า

แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ

กรรมการกลาง

18

อ.ทพญ.สุณิสา  โรจนวิภาต

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการกลาง

19

ทพ.กัลย์  จันทรนิยม

งานทันตกรรม โรงพยาบาลสระบุรี

กรรมการกลาง

20

ผศ.ทพ.ศิริพงศ์  สิทธิสมวงศ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรรมการกลาง