คณะกรรมการอำนวยการสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล วาระปี พ.ศ. 2556 - 2559

 


ผศ.นพ.ทพ.ดร.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ 

นายกสมาคมฯ วาระปี พ.ศ. 2556 - 2559

 

รายนามคณะที่ปรึกษา

ลำดับ

รายชื่อ

ตำแหน่ง

1

รศ.นพ.ทพ.ดร.สิทธิชัย  ทัดศรี

รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษา

2

รศ.ทพญ.วัชรี  จังศิริวัฒนธำรง

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษา

3

ศ.(คลินิก)ทพญ.ดร.ธีรลักษณ์  สุทธเสถียร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ปรึกษา

4

ผศ.(พิเศษ)ทพ.ไพศาล  กังวลกิจ

งานทันตกรรม โรงพยาบาลชลบุรี

ที่ปรึกษา

 

รายนามคณะกรรมการอำนวยการ

ลำดับ

รายชื่อ

ตำแหน่ง

1

ผศ.นพ.ทพ.ดร.ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นายกสมาคม

2

พ.ต.อ.พิมล  บำรุง

งานทันตกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

นายกสำรอง

3

อ.ทพ.ยุทธศักดิ์  เกรียงเชิดศักดิ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขาธิการ

4

ทพ.พฤทธิ์  ชิวปรีชา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยเลขาธิการ

5

อ.ทพญ.ปัทมวรรณ  มโนสุทธิ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เหรัญญิก

6

อ.นพ.ทพ.ดร.ชาญชาย  วงศ์ชื่นสุนทร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประธานฝ่ายวิชาการ

7

อ.นพ.ทพ.ดร.บวร  คลองน้อย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประธานฝ่ายการศึกษาและวิจัย

8

พ.อ.บริบูรณ์  นาวาเจริญ

งานทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ประธานโครงการพิเศษ

9

ทพ.กัลย์  จันทรนิยม

งานทันตกรรม โรงพยาบาลสระบุรี

ประชาสัมพันธ์

10

ผศ.ทพ.ยสนันท์  จันทรเวคิน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

สาราณียกร

11

ทพญ.จิตรลดา  บำรุงกิจเจริญ

ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว

นายทะเบียน

12

อ.ทพญ.ดร.มานิสา  ศรีชลเพ็ชร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร

วิเทศสัมพันธ์

13

อ.ทพ.สมชาติ  เราเจริญพร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สารสนเทศ

14

ทพญ.วรวรรณ  คุโณทัย

งานทันตกรรม โรงพยาบาลชลบุรี

กรรมการกลาง

15

อ.นพ.ทพ.เกียรติอนันต์  บุญศิริเศรษฐ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการกลาง

16

อ.นพ.ทพ.ดร.จุมภฎ  อิทธิชัยศรี

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการกลาง

17

อ.นพ.ทพ.ดร.สุทิน  จินาพรธรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรรมการกลาง

18

ทพญ.จริญดา  ไทยแสงสง่า

แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ

กรรมการกลาง

19

อ.ทพญ.กาญจนา  สิงขโรทัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

กรรมการกลาง

20

พ.ต.อ.(ญ)วสุ  เทพชาตรี

งานทันตกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

กรรมการกลาง