About Us

 

 

ศ.นพ.ทพ.เชื้อโชติ หังสสูต
บิดาศัลยศาสตร์ช่องปากและ แม็กซิลโลเฟเชียล แห่งประเทศไทย

 งานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

เป็นงานแขนงหนึ่ง ของวิชาชีพทันตแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรค การบาดเจ็บและ ความผิดปกติ ต่าง ๆ ของระบบบดเคี้ยวอาหาร และการทำหน้าที่ ของอวัยวะ ภายในช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า ที่มีสาเหตุจากโรคฟัน เช่นการติดเชื้อรุนแรง กระดูกขากรรไกร ยื่นยาว สั้น หรือเบี้ยว การปลูกฟัน การผ่าตัด ฝังรากฟันเทียม การรักษาถุงน้ำ หรือเนื้องอก บริเวณช่องปาก การรักษา กระดูกขา กรรไกรแตกหัก รวมถึงการผ่าตัด เตรียมสภาพช่องปาก เพื่อการใส่ ฟันปลอม
ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขานี้ จะต้องผ่านการฝึกอบรม เฉพาะทาง เป็นระยะ เวลา 3-4 ปี หลังจาก จบการศึกษา ในหลักสูตร ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มพูนความรู้ ทางด้านอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ และวิสัญญี วิทยา จนกระทั่งได้สอบ ขึ้นทะเบียนวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล ซึ่งรับรองโดยทันตแพทยสภา

 

 
 ประวัติของสมาคม
สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์ ได้ก่อตั้ง และริเริ่มดำเนินการ ครั้งแรกโดย
ศ.นพ.ทพ.เชื้อโชติ หังสสูต บิดาของวงการ ศัลยแพทย์ ช่องปากและ แม็กซิลโลเฟเชียล แห่งประเทศไทย เป็นชมรมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2521 เพื่อส่งเสริมและ เผยแพร่วิทยาการด้าน ศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และบริการการรักษาทางด้าน ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล ให้กับประชาชน ในท้องถิ่นทุรกันดาร เพื่อประโยชน์ ของประเทศชาติ 

โดยเริ่มแรกนั้นได้มีคณะกรรมการชั่วคราวจากผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 
1. 
นพ. ทพ. เชื้อโชติ หังสสูต
2. 
ทญ. ภูษณี ณ ถลาง
3. ทญ สุภา โรจนวุฒนนท์
4. ทพ. วิโรจน์ กุลติยะรัตนะ
5. ทพ. วีระศักดิ์ ไพรัชเวทย์
6. ทพ. ประสาน ตั้งจาตุรนต์รัศมี 

ทั้งยังได้สนอง พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในราชการ ส่วนพระองค์ และในโครงการ ตามพระราชดำริต่างๆ

ต่อมาทางชมรม ได้มีมติให้เปลี่ยนเป็นสมาคม ตั้งแต่ปีพ.ศ.2533 เพื่อให้การ ดำเนินงาน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และคล่องตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้เล็ง เห็นถึงความสำคัญ ของปัญหาทางทันตกรรม ของผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วย ซึ่งอยู่ใน ถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดความเข้าใจ ในการรักษาสุขภาพช่องปาก รวมทั้งการพัฒนา ด้านวิชาการ ให้กับทันตแพทย์ ในชนบทให้ได้ รับความรู้ถึง วิทยาการความก้าวหน้า ทางเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้การรักษา แก่ผู้ป่วยเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังเป็นศูนย์ กลางการติดต่อประสานงาน ให้ความร่วมมือระหว่าง สมาชิกสมาคมฯ หรือสมาคมอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ สมาคมฯ จึงได้ขอพระราชทาน และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้สมาคม ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา

 การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ริเริ่มการออกหน่วย โดย ศ.นพ.ทพ.เชื้อโชติ หังสสูต บิดาของวงการ ศัลยแพทย์ ช่องปากและ แม็กซิลโลเฟเชียล แห่งประเทศไทย โดยในครั้งแรก เป็นการ ออกไปเยี่ยมเยียน ลูกศิษย์ที่ออกไป ประจำโรงพยาบาลต่างๆ และให้ ทำการรณรงค์ ผ่าตัดฟันคุด ให้กับประชาชนทั่วไป ต่อมาได้มีการ ผนวกการ ประชุมทางวิชาการ ในหัวข้อ ทางศัลยกรรมช่องปาก เข้าไปด้วย ทำให้ ก่อให้เกิด ประโยชน์ ดังนี้

1. ประชาชนได้รับ การรักษาทางศัลยกรรม ช่องปากโดย ทีมศัลยแพทย์ ช่องปากฯ
2.ทันตแพทย์ในพื้นที่ ได้รับความรู้ทั้งในแง่ ปฏิบัติจากการ ช่วยข้างเก้าอี้ และฝึก ปฏิบัติ โดยมีศัลยแพทย์ ช่องปากฯ เป็นพี่เลี้ยง และให้ความรู้ทางวิชาการ
3. เจ้าหน้าที่ทันตกรรม ได้เรียนรู้ระบบการ ช่วยข้างเก้าอี้ อย่างปราศจากเชื้อ การเตรียม เครื่องมือ
4. เป็นการสังสรรค์ และพบปะระหว่าง ทีมศัลยแพทย์ช่องปาก และ ทันตแพทย์ ในพื้นที่


 จุดประสงค์ของสมาคม

1. เพื่อเผยแพร่ และส่งเสริมแนวทางการพัฒนาความรู้ความสามารถ ตลอดจนการ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นต่างๆ ทางวิชาศัลยศาสตร์ ช่องปาก และวิชา ที่เกี่ยว ข้องกับสมาชิกและสังคม
2. สนับสนุนการพัฒนางานบริการด้านศัลยศาสตร์ช่องปากฯ ที่มีคุณภาพต่อสังคม
3. ส่งเสริมความสามัคคี และความสัมพันธ์ ระหว่างทันตแพทย์ ที่สนใจและ ปฏิบัติ งาน ด้านศัลยศาสตร์ ช่องปากและ แม็กซิลโลเฟเชียล
4. เพื่อเป็นศูนย์กลาง การติดต่อประสานงาน และให้ความร่วมมือ ระหว่างสมาชิก หรือ สมาคมอื่นๆ ทั้งใน และนอกประเทศ