การอบรมพื้นฐานทางด้สนอายุรศาสตร์ ประจำปี 2561

 อบรมความรู้พื้นฐานทางด้านอายุรศาสตร์ และการตรวจร่างกายทั่วไป

 

วัตถุประสงค์ เพื่อปูพื้นฐานทางด้านอายุรศาสตร์แก่นักศึกษาหลังปริญญา สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และทันตแพทย์ผู้สนใจ

 

วันที่  18-22 มิถุนายน 2561

 

สถานที่  ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ค่าลงทะเบียน  ท่านละ 1,200 บาท ชำระที่หน้างานพร้อมรับใบเสร็จ

 

ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ  ท่านละ 5,000 บาท ชำระที่หน้างานพร้อมรับใบเสร็จ (เฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกตลอดชีพ)

 

กำหนดการอบรม Click

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 218 8581 ติดต่อคุณกิตติยา