Download ใบสมัครสมาชิกสมาคมศัลยศาสตร์ฯ

Download ใบสมัครสมาชิกสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากฯ Click --> 

สมาชิกภาพ ค่าลงทะเบียน สิทธิและหน้าที่

  สมาชิกภาพ

สมาชิกภาพแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ
ก. สมาชิกสามัญ
ข. สมาชิกวิสามัญ
ค. สมาชิกกิตติมศักดิ์
ง. สมาชิกสมทบ

คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ
ก. เป็นสมาชิกของทันตแพทยสภา
ข. เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือนุมัติบัตรของทันตแพทยสภา หรือปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยในด้านศัลยศาสตร์ช่องปากที่ กพ.รับรอง 

คุณสมบัติของสมาชิกวิสามัญ
ได้แก่สมาชิกของทันตแพทยสภา

คุณสมบัติของสมาชิกกิตติมศักดิ์
ได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ หรือมีอุปการะคุณต่อวงการทันตแพทย์ ซึ่งคณะกรรมการสมาคมได้มีมติเห็นสมควรเชิญให้เป็นสมาชิก เพื่อเป็นเกียรติแก่สมาคม

คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
ได้แก่ นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ที่แสดงความจำนง หรือบุคคลในสาขาวิชาอื่น ๆ ซึ่งทำการวิจัยปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับงานด้านนี้ และได้ยื่นใบสมัครต่อเลขาธิการสมาคม

การสมัครเป็นสมาชิก
ก. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
ข. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
ค. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
ง. ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด ให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษา ของศาลถึงที่สุด ในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่ สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือในระหว่างที่ เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น

มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ใน ลักษณะสมาชิกภาพ ยื่นใบสมัคร ตามแบบของ สมาคมต่อเลขาธิการ สมาชิกจะสมบูรณ์ เมื่อคณะกรรมการอนุมัติ 


 ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม
ก. สมาชิกสามัญ จะต้องเสียค่าบำรุงดังนี้
สมาชิกตลอดชีพ 3,000 บาท ไม่มีค่าลงทะเบียนแรกเข้า
สมาชิกรายปี ๆ ละ 400 บาท ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 300 บาท
สมาชิก 3 ปี ครั้งละ 1,000 บาท ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 300 บาท

หมายเหตุ
- ถ้าสมาชิกค้างชำระ ค่าบำรุงประจำปีไม่เกิน 2 ปี การต่ออายุสมาชิก จะต้องเสียค่าบำรุงย้อนหลัง โดยไม่ต้องเสีย ค่าลงทะเบียนแรกเข้าใหม่ 
- ถ้าสมาชิกค้างชำระค่าบำรุงประจำปีมากกว่า 2 ปี การต่ออายุสมาชิก จะต้องเสียค่าบำรุง ย้อนหลังและค่า ลงทะเบียนแรกเข้าใหม่ 
ข. สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่า ลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม แต่อย่างใดทั้งสิ้น

 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
1. สมาชิกมีสิทธิ และได้รับประโยชน์ ในขอบเขตของวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของสมาคม
2. สมาชิกมีสิทธิปรึกษา ปัญหาและขอความร่วมมือ ช่วยเหลือจากสมาคม หรือ กลุ่มสมาชิก ได้
3. สมาชิกมีสิทธิไต่ถาม คณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อตรวจเอกสาร บัญชี และทรัพย์สิน ของสมาคมได้
4. สมาชิกมีสิทธิ เข้าประชุมใหญ่ประจำปี และการประชุมทางวิชาการ สมาชิกสามัญ และกิตติมศักดิ์ มีสิทธิออกเสียง คนละ 1 คะแนน
5. สมาชิกมีสิทธิรับทราบ ข่าวสารหรือเอกสาร ทางวิชาการที่จัดทำขึ้น โดยคณะ กรรมการสมาคม
6. สมาชิกผู้ใดย้ายที่ ที่ทำงาน เปลี่ยนชื่อ นามสกุล ยศ อภิไธย ต้องแจ้งให้เลขาธิการ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
7. สมาชิกมีหน้าที่ ร่วมมือและชักชวน ผู้ที่มีคุณสมบัติ ให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกได้